10:56 08/01/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 01 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 01/2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 01/2020:
 
1. Luật số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ( Có hiệu lực ngày 01/01/2021). Luật chứng khoán.
2. Luật số 55/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ( Có hiệu lực ngày 01/07/2020). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.
3. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 ( Có hiệu lực ngày 01/07/2020). Luật sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
4. Luật số 48/2019/QH14 ngày 22/11/2019 ( Có hiệu lực ngày 01/07/2020). Luật dân quân tự vệ.
5. Luật số 46/2019/QH14 ngày 21/11/2019 ( Có hiệu lực ngày 01/07/2020). Luật thư viện.
6. Bộ luật số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 ). Bộ luật lao động.
7. Nghị định 96/2019/NĐ-CP ngày 19/12/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 19/12/2019 ). Quy định về khung giá đất.
8. Nghị định 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 10/02/2020 ). Sửa đổi, bổ xung một số điều Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.
9. Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01/02/2020 ). Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hơp đồng không được hoàn trả.
10. Quyết định 1739/QĐ-TTg ngày 03/12/2019. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
11. Quyết định 2623/QĐ-BTC ngày 10/12/2019. Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ tài chính.
12. Quyết định 1030/QĐ-BXD ngày 05/12/2019. Quy chế về Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng.

Tài liệu đính kèm tại đây: