10:40 09/05/2024
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 5 năm 2024

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 5/2024:
1. Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 17/4/2024. Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04/2024
2. Nghị định số 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Hoạt động lấn biển.
3. Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 27/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2024). Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
4. Quyết định số 286/QĐ-TTg ngày 06/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2024). Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hồng Minh giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.
5. Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 04/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Bộ Xây dựng.
6. Quyết định số 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 (Có hiệu lựckể từ ngày 01/4/2024). Quyết định 313/QĐ-BXD 2024 về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ.
7. Quyết định số 320/QĐ-BXD ngày 16/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Bộ Xây dựng năm 2024"
8. Quyết định số321/QĐ-BXD ngày16/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vựcquản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.
9. Quyết định số 359/QĐ-BXD ngày 26/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024 của Bộ Xây dựng.
10. Thông tư số 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định về quản lý và sử dụng các chi phí trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
11. Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tài thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
12. Thông tư số 23/2024/TT-BTC ngày 12/4/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.
13. Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN- BLĐTBXH ngày 12/4/2024. Thông tư Quy định về Điều lệ trường trung cấp.

Tài liệu đính kèm tại đây: