14:04 17/06/2024
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 6 năm 2024

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 6/2024:
1. Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 09/5/2024. Ban hành Chương trình hành động của Chỉnh phủ thực hiện Nghị quyết 41- NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
2. Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 17/5/2024. Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở 27/2023/QH15 và Khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15.
3. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 24/5/2024. Đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
4. Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 27/5/2024. Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 31/2024/QH15, Luật Nhà ở 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản 29/2023/QH15, Luật Các tổchức tín dụng 32/2024/QH15.
5. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024. Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp.
6. Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2024-2025.
7. Nghị định số 48/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024. Sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2018/ND-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
8. Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 83/2017/NĐ- CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.
9. Nghị định số52/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 (Cóhiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Thanh toán không dùng tiền mặt.
10. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
11. Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
12. Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
13. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN- BTNMT ngày 24/5/2024. Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.
14. Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký 01/6/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
15. Quyết định số 307/QĐ-TTCP ngày 29/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ kỳ 2019-2023.
16. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN- BXD ngày 17/5/2024. Hợp nhất Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.
17. Thông tư số 01/2024/TT-BXD ngày 06/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Xây dựng.
18. Thông tư số 02/2024/TT-BXD ngày 20/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2024). Hướng dẫn xác minh và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn.
19. Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 14/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây Dựng.
 20. Quyết định số 442/QĐ-BXD ngày 15/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Thông tư ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.
21. Quyết định số 482/QĐ-BXD ngày 28/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2024 của Bộ Xây dựng.
22. Quyết định số 1205/QĐ-BKHĐT ngày 24/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư kỳ 2019-2023.
23. Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐTP ngày 24/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 18/6/2024). Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự.
24. Thông tư số 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.
25. Thông tư số 41/2024/TT-BTC ngày 20/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau và Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên.
26. Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 28/5/2024. Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
27. Quyết định số 1092/QĐ-BTC ngày 13/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính kỳ 2019­-2023.
28. Quyết định số 849/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
29. Quyết định số 850/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
30. Quyết định số 851/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
31. Quyết định số 853/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
32. Quyết định số 854/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
33. Quyết định số 855/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
34. Quyết định số 856/QĐ-BTP ngày 17/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoà giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
35. Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.
36. Quyết định số 790/QĐ-BKHCN ngày 07/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Đính chính Thông tư 03/2024/TT- BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-4 BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
37. Quyết định số 1070/QĐ-BKHCN ngày 27/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Sở hữu trí tuệ thuộc Chủ đề Khoa học, công nghệ (Đề mục số 7 thuộc Chủ đề số 19).
38. Văn bản hợp nhất 15/VBHN- BTNMT ngày 24/5/2024. Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
 39. Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
 40. Thông tư số 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước.
 41. Thông tư số 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lỷ tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Tài liệu đính kèm tại đây: