16:53 22/09/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 9 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 9/2022:

 1. Quyết định số 684/QĐ-BXD ngày 11/8/2022: Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện.
2. Văn bản số 25-HD/BCDTW (Số 51-SL/ĐUK) ngày 01/8/2022 của Ban chi đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.
3. Lệnh số 08/2022/L-CTN ngày 22/8/2022. Công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
4. Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 ngày 18/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2022). Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.
5. Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2022). Quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
6. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022)
Quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.
7. Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
 8. Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 18/10/2022). Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT- BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.
9. Thông tư số 55/2022/TT-BTC ngày 24/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
10. Thông tư số 50/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2022). Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
11. Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT ngày 29/7/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2022). Ngưng hiệu lực của thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
12. Quyết định số 1710/QĐ-BTC ngày 24/8/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tài liệu đính kèm tại đây: