09:59 03/05/2019
Văn bản pháp quy tháng 04/2019
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 04/2019
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 04/2019:
1. Quyết định số 280/QĐ - TTg ngày 13/03/2019. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030;
2.Quyết định số 648/QĐ - BTC ngày 20/03/2019. Điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện;
3. Quyết định số 656/QĐ - BTNMT ngày 19/03/2019 ( Có hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký ). Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
4. Quyết định số 244/QĐ - BKHĐT ngày 12/03/2019. Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ xung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
5. Quyết định số 149/QĐ - BXD ngày 08/03/2019. Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng;
6. Quyết định số 104/QĐ - BXD ngày 22/02/2019. Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cuả Bộ Xây dựng năm 2019;
7. Chỉ thị 09/CT - TTg ngày 01/04/2019. Các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019;
8. Thông tư số 02/TT - BYT ngày 21/03/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 22/09/2019 ). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi, giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc;
9. Công văn 2679/BTC - QLG ngày 11/03/2019. Áp dụng một số văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp;
10. Quyết định số 213/QĐ - TTg ngày 21/02/2019. Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Tài liệu đính kèm tại đây