15:38 10/04/2019
Văn bản pháp quy tháng 3/2019
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 03/2019:
1.Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước.
2.Công văn số 62/LĐTBXH-VL ngày 04/01/2019. Thực hiện bảo hiểm thất nghiệp.
3.Công văn số 1426/BTC - CST ngày 29/01/2019 Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu.
4.Công văn số 120/TTCP - C.IV ngày 28/01/2019 Triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà.
5. Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
6. Quyết định 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 15/03/2019 ) Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
7. Quyết định 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 Ban hành Chương trình hành động của Ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019.
8.Thông báo 39/TB-VPCP ngày 25/01/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 08/03/2019 ) Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.
9. Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 11/03/2019 ) Sửa đổi, bổ xung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
10. Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 08/03/2019) Hướng đẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
11. Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 10/03/2019 ) Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
12. Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 10/03/2019 ) Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Tài liệu đính kèm tại đây