STT Số hiệu  Tên văn bản Download
1 61/2005/QH11 Luật đấu thầu
2 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp
3 111/2006/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu
4 126/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020