Với chủ đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đột phá trong đổi mới sáng tạo, đưa Xi măng Sông Thao trở thành đơn vị sản xuất giỏi, kinh doanh tốt, tác phong chuyên nghiệp” Đại hội Đảng bộ Công ty CPXM VICEM Sông Thao lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công vào ngày 30/6/2020.