Được sự chuẩn y của Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị; Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Công ty CP Xi măng Sông Thao về công tác phát triển đảng viên, trong 6 tháng đầu năm Đảng ủy Công ty CP Xi măng Sông Thao đã kết nạp mới được 12 đảng viên.
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Ngày nay việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một bươc đi chiến lược tất yếu và cũng là con đường mà tất cả các nước muốn xây dựng một nền kinh tế công nghiệp hiện đại đều phải hướng tới.