Công ty cổ phần xi măng Sông Thao có nhu cầu tuyển dụng lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, Công ty cần tuyển dụng lao động như sau:
Sản xuất và tiêu thụ Trong nước Ngoài nước
Vốn đã bế tắc trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, các doanh nghiệp sản xuất thép và xi măng càng thêm khó trong tháng 7 Âm lịch, do nhiều người dân và cả doanh nghiệp đều tạm dừng xây dựng, sửa chữa nhà cửa trong “tháng ngâu” này.