Phóng sự Truyền hình:
Phóng sự Truyền hình: "VICEM Sông Thao cùng Lào Cai Hội nhập & Phát triển"
Phóng sự Truyền hình:
Phóng sự Truyền hình: "Xi măng Sông Thao - Chất Lượng, Hiệu Quả"
Phim Tài Liệu:
Phim Tài Liệu: "Quá trình xây dựng Nhà máy Xi măng Sông Thao"