12:52 07/12/2022
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Dịch vụ vận chuyển, xúc và vun đống Clinker, NNVL năm 2023