15:28 12/04/2018
THÔNG BÁO: VĂN BẢN PHÁP QUY THÁNG 02/2018
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 02/2018:

1. Quyết Định số 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 Ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018.

2. Quyết Định 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 Phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng.

3. Quyết Định số 590/QĐ-BCT ngày 21/02/2018 Quyết Định của Bộ Công thương về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương được ban hành từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/01/2018.

4. Thông tư TT02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 (Có hiệu lực từ ngày 01/4/2018) Về Bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng.

5. Thông tư TT10/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 (Có hiệu lực từ ngày 20/3/2018) Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền sử dụng đất.

6. 
Thông tư TT11/2018/TT-BTC ngày 30/01/2018 (Có hiệu lực từ ngày 20/3/2018) Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Xem các văn bản tại đây: