09:33 20/12/2019
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 12/2019
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 12/2019:
1. Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
2. Thông tư 08/2019/TT-BXD ngày 11/11/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư.
3. Thông tư 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 ). Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.
4. Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 ( Có hiệu lực từ ngày 01//01/2020 ). Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
5. Quyết định 972/QĐ-BXD ngày 14/11/2019. Ban hành Kế hoạch của Bộ xây dựng về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân.
6. Quyết định 900/QĐ-BXD 2019 ngày 30/10/2019. Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Tài liệu đính kèm tại đây