09:17 12/03/2024
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 3 năm 2024

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 3/2024:
1. Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
2. Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương.
3. Nghị định số 18 ngày 21/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024).Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.
4. Nghị định số 21/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2024). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 củaChính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
5. Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
6. Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
7. Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024.
8. Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước.
9. Chỉ thị số 09/CT-TTg 2024 ngày 23/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
10. Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 05/02/2024. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2024.
11. Văn bảnhợp nhất 01/VBHN-BXD ngày 26/02/2024. Thông tư hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
12. Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 29/01/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Xây dựng.
13. Quyết định số 108/QĐ-BXD ngày 06/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.
14. Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
15. Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2024). Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
16. Thông tư số 10/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2024). Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.
17. Thông tư số 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 21/3/2024). Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản.
18. Quyết định số 161/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2024). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Tài liệu đính kèm tại đây: