13:55 13/04/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 4 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 4/2023:
1. Quyết định số 279/QĐ-BXD ngày 24/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây Dựng triển khai thực hiện Nghị Quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khoá XIII về việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
2. Quyết định số 296/QĐ-BXD ngày 28/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây Dựng năm 2023.
3. Lệnh số 02/2023/L-CTN ngày 10/3/2023. Công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước.
4. Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
5. Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2023). Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.
6. Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.
7. Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 31/3/2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây Dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
8. Quyết định số 15/QĐ-HĐPH ngày 15/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TW.
9. Quyết định số 291/QĐ-BXD ngày 24/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023).
10. Quyết định số 319/QĐ-BXD ngày 31/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.
11. Quyết định số 299/QĐ-KTNN ngày 24/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước.
12. Quyết định số 575/QĐ-NHNN ngày 31/3/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Tài liệu đính kèm tại đây: