11:37 22/06/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 6 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 6/2023:
1. Quyết định số 498/QĐ-BXD ngày 17/5/2023. Ban hành Kế hoạch tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và giai đoạn 2023-2027 của Bộ Xây dựng.
2. Quyết định số 443/QĐ-BXD ngày 05/5/2023. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực Nhà nước của Bộ xây dựng năm 2023.
3. Quyết định số 440/QĐ-BXD ngày 05/5/2023. Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 của Bộ Xây dựng.
4. Nghị định 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 (có hiệu lực từ ngày 15/7/2023). Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.
5. Thông tư 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 (có hiệu lực từ ngày 15/7/2023). Quy định về xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
6. Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 (có hiệu lực từ ngày 15/7/2023). Quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
7. Quyết định số 08/2023/QĐ-KTNN ngày 29/5/2023 (có hiệu lực từ ngày 13/7/2023). Ban hành Quy trình Kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
8. Văn bản số 08/VBHN-BTC ngày 25/5/2023 (có hiệu lực từ kể từ ngày ký). Hợp nhất Thông tư quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới.
9. Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 23/5/2023 (có hiệu lực từ kể từ ngày ký). Tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn theo quy định tại Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023.
10. Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023). Hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.
11. Quyết định số 1001/QĐ-BTC ngày 17/5/2023 (có hiệu lực từ kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
12. Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 (có hiệu lực từ kể từ ngày ký). Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ tư pháp.
13. Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 (có hiệu lực từ kể từ ngày ký). Sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tài liệu đính kèm tại đây:

 
Tài liệu đính kèm tại đây: