09:39 19/07/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 7 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 7/2023:
1. Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023). Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.
2. Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 (Có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến 31/12/2023). Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
3. Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 (Có hiệu lực từ ngày 14/8/2023). Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHCH và trợ cấp hàng tháng.
4.Văn bản hợp nhất số 2279/VBHN-BLĐTBXH ngày 21/6/2023 (hợp nhất từ ngày ký). Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
5. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
6. Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 16/6/2023 (hợp nhất từ ngày ký). Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
7. Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.
8. Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 06/6/2023 (hợp nhất từ ngày ký).  Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.
9. Quyết định số 948/QĐ-BHXH ngày 05/6/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023). Sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo quyết định 595/QĐ-BHXH và 490/QĐ-BHXH của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.

Tài liệu đính kèm tại đây: