10:22 10/08/2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 8 năm 2020
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 08/2020
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 08/2020:
 
1. Lệnh 07/2020/L-CTN ngày 01/7/2020. Công bố Luật đầu tư.
2. Lệnh 06/2020/L-CTN ngày 01/7/2020. Công bố Luật Doanh nghiệp.
3. Lệnh 04/2020/L-CTN ngày 01/7/2020. Công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
4. Nghị định 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 ). Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.
5. Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 07/9/2020 ). Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.
6. Nghị định 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 ).Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
7. Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 ). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
8. Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 17/7/2020. Một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
9. Quyết định 949/QĐ-BXD ngày 20/7/2020. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ.
10. Quyết định 1444/QĐ-BTNMT ngày 01/07/2020. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm 2020.
11. Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 ( Có hiệu lực từ ngày 05/9/2020 ). Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tài liệu đính kèm tại đây: