14:53 03/05/2017
Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng Sông Thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Ngày 16/02/2017, tại Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Sông Thao, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho các cán bộ chủ chốt và cấp ủy trực thuộc.
Đồng chí Phạm Văn Ân - Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu khai mạc hội nghị
 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ân, Bí thư Đảng ủy Công ty nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, đặc biệt là Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ. 

Đây là Nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động đặc biệt quan tâm. Đồng chí lưu ý các đại biểu cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng Đảng luôn luôn phải đi đôi với chỉnh đốn Đảng; hay nói cách khác, đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không tách rời của công tác xây dựng Đảng; từng đồng chí cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng tổ chức đảng, đơn vị, sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Các đại biểu tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe; đồng thời tham gia đóng góp các ý kiến có chất lượng, sâu sắc, sát với yêu cầu thực tiễn, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
 

Đồng chí Lại Thu Hương – Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty  trình bày các nội dung quan trọng của Nghị quyết 04, BCH TƯ khóa XII với Hội nghị.


Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Thu Hương – Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty trình bày những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thuật - Phó bí thư Đảng ủy
triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Công ty


Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tiến Thuật - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty đã triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Yêu cầu các cấp ủy cơ sở cần tổ chức tốt, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, kết luận tại Hôi nghị Trung ương 4 khóa XII; trong đó chú trọng phổ biến các nội dung cốt lõi và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình  hành động thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở đơn vị mình một cách hiệu quả nhất;
Ban Thường vụ Đảng ủy phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành chỉ đạo, chịu trách nhiệm và đánh giá sát sao việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các tổ chức đảng, đơn vị được phân công phụ trách.