14:35 22/04/2014
Thông báo số: 283/TB-HCTH; V/v: Nghỉ lễ ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế lao động - 2014 của Công ty cổ phần xi măng Sông Thao