Clinker Cpc50

Hack by hacker

Clinker xi măng poóclăng thương phẩm Cpc50. Các trị số 50 là hoạt tính cường độ của Clinker xi măng poóclăng thương phẩm tính bằng N/mm2.

Liên hệ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   * Kết quả thí nghiệm chất lượng sản phẩm Clinker của Công ty cổ phần Xi măng Sông Thao thương phẩm Cpc50:                                                                                                                                                                  
TT Các chỉ tiêu Đơn vị Yêu cầu kỹ thuật Kết quả Phương pháp thử
1 Giới hạn bền nén
        - 03 ngày ± 45 phút
        - 28 ngày ± 08 giờ


N/mm2
N/mm2


≥ 25
≥ 50


31,4
53,0

TCVN 6016 : 2011


 
2 Hàm lượng CaO % Min 63 65,12 TCVN 141 : 2008
3 Hàm lượng SiO2 % 20 ÷ 22,5 21,85 TCVN 141 : 2008
4 Hàm lượng Al2O3 % 4,5 ÷ 6,5 4,70 TCVN 141 : 2008
5 Hàm lượng Fe2O3 % 3,0 ÷ 4,5 3,04 TCVN 141 : 2008
6 Hàm lượng MgO % Max 3,5 0,81 TCVN 141 : 2008
7 Hàm lượng SO3 % Max 1,0 0,36 TCVN 141 : 2008
8 Hàm lương CaOtd % Max 1,5 0,73 TCVN 141 : 2008
9 Hàm lượng MKN % Max 1,0 0,33 TCVN 141 : 2008
10 Hàm lượng CKT % Max 1,0 0,52 TCVN 141 : 2008
11 C3S % Min 54 63,12  
12 C2S % 12 ÷ 22 15,02  
13 C3A % 7 ÷ 12 7,31  
14 C4AF % 7 ÷ 12 9,25  
15 LSF % Min 92 94,8  
16 Cỡ hạt 5 ÷ 25mm % Min 40 65,22 TCVN 7024 : 2002
17 Độ ẩm % Max 1,0 0,29 TCVN 7024 : 2002