07:32 11/09/2017
Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng

Công ty cổ phần xi măng Sông Thao vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn bộ Đảng viên theo Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.
 
Hội nghị diễn ra vào ngày 7/9 vừa qua. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Đảng ủy viên; Phó Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là tiền đề quan trọng, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình của đơn vị mình để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5.Đ/c Nguyễn Văn Dũng
 – Đảng ủy viên; Phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị


Tại đây, các đại biểu đã nghe Đồng chí Đỗ Đức Lương – Thạc sỹ cao cấp lý luận; Hiệu phó Trường chính trị Tỉnh Phú Thọ; Báo cáo viên cao cấp của Tỉnh Phú Thọ quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.Đồng chí Đỗ Đức Lương – Thạc sỹ cao cấp lý luận; Hiệu phó Trường chính trị Tỉnh Phú Thọ; Báo cáo viên cao cấp của Tỉnh Phú Thọ phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII

 

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng.Toàn cảnh Hội nghị


Thông qua hội nghị này, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.