Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Vòng bi các loại phục vụ sửa chữa đợt 1 năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Vòng bi các loại phục vụ sửa chữa đợt 1 năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Dịch vụ vận chuyển, xúc và vun đống Clinker, NNVL năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Dịch vụ vận chuyển, xúc và vun đống Clinker, NNVL năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Dịch vụ đốt rác thải không nguy hại làm nhiên liệu thay thế năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Dịch vụ đốt rác thải không nguy hại làm nhiên liệu thay thế năm 2023
Thông báo kết quả đấu giá tài sản 02 xe ô tô
Thông báo kết quả đấu giá tài sản 02 xe ô tô
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Thuê máy móc thiết bị khai thác năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Thuê máy móc thiết bị khai thác năm 2023
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Dầu bôi trơn các loại
Thông báo kết quả lựa chọn NCC gói mua sắm Dầu bôi trơn các loại