09:46 07/05/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 5 năm 2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 5/2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 5/2021:
1. Quyết định số 416/QĐ-BXD ngày 12/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Bộ Xây dựng.
2. Quyết định số 415/QĐ-BXD ngày 12/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng.
3. Quyết định số 350/QĐ-BXD ngày 05/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng.
4. Quyết định số 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM).
5. Quyết định số 347/QĐ-BXD ngày 02/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
6. Thông báo số 24 TB-BXD ngày 12/4/2021. Giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016 - 2021 kể từ ngày 08/4/2021.
7. Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
8. Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
9. Thông tư số 26/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021). Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần.
10. Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2021). Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
11. Quyết định số 426/QĐ-BXD ngày 14/4/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ.
12. Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
 
Tài liệu đính kèm tại đây: