16:40 10/08/2023
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 8 năm 2023

Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 8/2023:
          1. Quyết định số 722/QĐ-BXD ngày 13/7/2023. Ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025;
          2. Văn bản số 3231/BXD-TCCB ngày 24/7/2023. Triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma tuý;
          3. Luật số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024). Luật đấu thầu;
          4. Văn bản số 05/VBHN-BXD ngày 12/7/2023. Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
          5. Văn bản số 04/VBHN-BXD năm 2023 ngày 07/7/2023. Hợp nhất Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
          6. Thông tư số 05/2023/TT-BXD ngày 01/8/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2023). Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng;
          7. Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngày 06/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 06/07/2023). Qui định ngưng hiệu lực thi hành khoản 1 Điều 7 và khoản 2 Điều 75 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;
          8. Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023. Nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương;
          9. Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương;
          10. Quyết định số 758/QĐ-BXD ngày 20/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023). Quyết định 758/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước Bộ xây dựng;
          11. Quyết định số 714/QĐ-BXD ngày 10/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2023). Ban hành kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng năm 2023;
          12. Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 07/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023). Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;
          13. Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023). Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;
           14. Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023). Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị huỷ bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;
          15. Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Quy trình kiểm tra thuế;
          16. Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/7/2023 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Ban hành Quy định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Tài liệu đính kèm tại đây: