14:34 01/11/2022
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 10 năm 2022
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 10/2022:

        1. Quyết định số 851/QĐ-BXD ngàv 28/9/2022 của Bộ Xây dựng: Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2022 của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
         2. Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây Dựng.
         3. Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 (Có hiệu lực kể tngày 01/11/2022). Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.
         4. Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 (Có hiệu lực kể tngày 01/11/2022). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
         5. Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 (Có hiệu lực ktừ ngày ký). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻtại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
         6. Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 (Có hiệu lực ktừ ngày 15/9/2022). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.
         7. Nghị định số 62/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 (Có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2022). Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.
         8.Thông tư số 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 (Có hiệu lực ktừ ngày 01/11/2022). Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương.
         9. Thông tư số 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 (Có hiệu lực kể tngày 01/10/2022). Quy định mức thu một số khoán phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
         10. Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 (Có hiệu lực ktngày 31/10/2022).
Hướng dẫn một số điều của Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn Nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp.
11. Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 (Có hiệu lực ktngày 15/11/2022). Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
12. Thông tư số 11/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 (Có hiệu lực ktngày 01/04/2022). Quy định về bảo lãnh ngân hàng.
13. Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 (Có hiệu lực ktngày 15/11/2022). Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
14. Quyết định 1914/QĐ-BTC 2022 ngày 16/9/2022 (Có hiệu lực ktngày 16/9/2022). Phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Tài liệu đính kèm tại đây: