15:59 07/06/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 6 năm 2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 6/2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 6/2021:
1. Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021. Đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2021). Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
3. Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
4. Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 hướng dẫn về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp (Có hiệu lực kế từ ngàv 10/7/2021). Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018; Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.
5. Thông tư số 02/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021). Ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
6. Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2021). Hướng dẫn bán cổ phiếu lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.
7. Thông tư số 31/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2021).Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.
8. Thông tư số 30/2021/TT-BTC ngày 14/5/2021 (Có hiệu lực kề từ ngày 01/7/2021). Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2018/TT- BTC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
9. Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2021). Hướng dẫn nội dung chi tiết phưong án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
10. Quyết định số 1078/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
11. Quyết định số 289/QĐ-TTCP ngày 28/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký).Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.
12. Quyết định số 509/QĐ-BXD ngày 06/5/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình, lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.
13. Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BXD ngày 17/5/2021. Nghị định quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng.
14. Văn bản hợp nhất số: 03/VBHN-BNV ngày 06/5/2021. Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
15. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN- BTNMT ngày 04/5/2021. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.
16. Văn bản hợp nhất số 02/VBHN- BTNMT ngày 04/5/2021. Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tài liệu đính kèm tại đây: