13:39 13/07/2021
Văn bản pháp quy ban hành trong tháng 7 năm 2021
Các văn bản liên quan đến hoạt động của VICEM và các đơn vị thành viên ban hành trong tháng 7/2021:
1. Quyết định số 699/QĐ-BXD ngày 07/6/2021. Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ;
2. Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;
3. Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 28/8/2021). Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng;
4. Thông tư số 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 (Có hiệụ lực kể từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/12/2021). Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;
5. Thông tư số 46/2021/TT-BTC ngày 23/6/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 07/8/2021). Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
6. Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021). Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính);
7.  Quyết định số 855/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày ký). Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
8. Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 (Có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2021). Công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của BộXây dựng.

 
Tài liệu đính kèm tại đây: